Barion Pixel

Servisní podmínky pozáručního servisu

 

Servisní podmínky ke stažení

 

společnosti Europe - electronex s.r.o.

(kontaktní osoba Adam Gusty, +420 739 481 146)

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

identifikační číslo: 07537531

pro poskytování servisních služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshopis.cz a kamenné prodejny e-shopis Mobilní příslušenství, telefony a servis na adrese:

Zámecké náměstí 1/13,

79401 Krnov

 

1. OBECNÉ

1.1.   Servisní podmínky Europe - electronex s.r.o. se týkají všech servisních smluv společnosti Europe - electronex s.r.o. (dále jen „zhotovitel"), na jejichž základě zhotovitel poskytuje objednateli servisní službu, a jsou jejich nedílnou součástí.

1.2.   Smlouva, jejíž nedílnou součástí je i souhlas s těmito servisními podmínkami, je uzavřena písemně, formou elektronické objednávky opravy, nebo již samotným zasláním zařízení k opravě. V případě písemného uzavření smlouvy je podepsán zákazníkem i zhotovitelem doklad o příjmu zařízení do opravy (dokument označený “Přijatá objednávka”). V případě, že je zařízení předáno osobně objednatelem zhotoviteli k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto Servisní podmínky.

1.3.   Předmětem smlouvy je oprava zařízení dle požadavku zákazníka (dále zakázka).

1.4.   Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

1.5.   Zhotovitel provádí pouze pozáruční opravy zařízení. Zákazník předáním zařízení do opravy dává zhotoviteli výslovný souhlas s porušením záručních plomb výrobce či prodejce.

1.6.   Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zařízení k opravě bez udání důvodu.

1.7.   Pokud je v průběhu opravy zjištěno, že zařízení již bylo opravováno nebo na něm byl proveden neodborný zásah, zhotovitel si vyhrazuje právo na ukončení zakázky a může požadovat úhradu nákladů spojených s detekcí závady ve výši uvedené ve čl. 3.2. servisních podmínek.

 

2. DOBA OPRAVY

2.1.    Doba opravy zařízení je závislá na aktuálním počtu zakázek a na povaze požadované opravy či úpravy. Zařízení je vždy přijímáno jako standardní zakázka a průměrná doba opravy je 1 – 5 dní.  Opravy složitějšího rozsahu 10 – 30 dnů.

2.2.   Za datum příjmu zařízení do opravy je považováno fyzické přijetí zařízení na provozovně zhotovitele od zákazníka či od přepravní služby a zaevidování do systému zhotovitele.

 

3. CENA OPRAVY

3.1.   Cenu za opravu při komplexní opravě je ve většině případů možné stanovit až po provedení diagnostiky závady měřením nebo po částečné či kompletní opravě. Po zjištění přesné ceny je zákazník před opravou informován o ceně za opravu a stále má možnost zrušit zakázku dle čl. 8. servisních podmínek. U úkonových oprav je cena stanovena předem dle aktuálního ceníku.

3.2.   Součástí smlouvy je zákazníkem akceptovaná minimální cena zakázky (dále jen MCZ). Není-li možné dopředu v okamžiku uzavření smlouvy MCZ stanovit, má se zato, že MCZ je stanovena v minimální výši 199 Kč vč. DPH za diagnostiku, detekci či testování vadných komponent a úkony s tím spjaté. Tato MCZ vychází z aktuálního ceníku oprav, který naleznete na webových stránkách www.iphonekrnov.cz. V případě opravy zařízení se částka 199 Kč vč. DPH za diagnostiku, detekci či testování vadných komponent a úkony s tím spjaté neplatí.

3.3.   Pokud je během detekce závady, samotné opravy nebo testování po opravě detekována závada, která nelze odstranit, zákazníkovi je účtována pouze částka ve výši MCZ dle čl. 3.2. servisních podmínek.

3.4.   Odmítne-li zákazník zaplatit cenu účtovanou dle smlouvy a servisních podmínek, bude toto jednání považováno za porušení smlouvy na straně zákazníka. Nedojde-li k jiné dohodě zhotovitele se zákazníkem, je zhotovitel oprávněn podle § 1395 a násl. Občanského zákoníku využít zadržovací (retenční) právo, k čemuž dává zákazník při uzavření smlouvy souhlas a věc zákazníkovi až do zaplacení ceny nevydat.

 

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1.   Zhotovitel neručí za data na opravovaném zařízení, pokud není upozorněn objednavatelem při vystavení přijaté objednávky. Doporučujeme zálohovat data před předáním zařízení do opravy. Na reklamace z důvodu ztráty dat nebude brán zřetel.

4.2.   Zhotovitel neručí za skryté vady výrobku, na něž nebyl zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad výrobku, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.).

4.3.   U závad způsobených mechanickým poškozením, oxidací, nebo u závad způsobených používáním neoriginálního příslušenství zhotovitel ručí pouze za vyměněné díly, které nejsou mechanicky poškozené. Je možné, že se mohou vyskytnout skryté vady na systémové desce, za které zhotovitel nebere odpovědnost a objednateli nevzniká nárok na případnou reklamaci skrytých vad.

4.4.   Zákazník je povinen si s sebou vzít přijatou objednávku, kterou dostal při odevzdání svého zařízení v servisu. Bez této náležitosti mu servisované zařízení nebude vydáno.

4.5.   Zákazník je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost a stav zařízení při převzetí na provozovně společnosti. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční.

4.6.   V případě, že zákazník obdrží zařízení po opravě přepravní společností (smluvním partnerem zhotovitele), dále přepravce, je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost a stav zařízení po převzetí od přepravce do 24 hodin a při případných neshodách neprodleně kontaktovat zhotovitele nejpozději následující pracovní den po převzetí.

4.7.   Zhotovitel odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady při příjmu zařízení do opravy. Zákazník je povinen si překontrolovat znění obsažené ve smlouvě.

 

5. ZÁRUKA

5.1.   Zhotovitel poskytuje na provedené servisní práce (viz. bod 1.2 těchto SP) záruku v délce 6 měsíců, a to pouze u méně náročných oprav. U náročnějších servisních oprav je záruka v délce 3 měsíců. Náročnějšími opravami se rozumí modifikace základních desek, výměna napájecích konektorů či změna kostry telefonu. Záruka je platná od okamžiku převzetí zařízení objednatelem ve smyslu §654 Občanského zákoníku.

5.2.  Objednatel je povinen ve vlastním zájmu překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí zařízení od zhotovitele či třetí osoby nejpozději však do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad, jež přímo nesouvisí s provedenou prací, nebude nahlíženo jako na záruční. Tento odstavec se netýká záruky na opravenou závadu, jež byla předmětem servisních služeb.

5.3.   Daňový doklad vydaný zákazníkovi při převzetí opravovaného zařízení nebo při dodání přepravcem slouží zároveň jako záruční list.

 

6. REKLAMACE

6.1.   Zákazník má právo reklamovat opravu u zhotovitele po dobu záruky dle čl. 5. servisních podmínek.

 

7. VYZVEDNUTÍ ZAKÁZKY

7.1.   U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 30-ti dnů ode dne ukončení zakázky, o čemž je zákazník informován telefonicky, formou SMS nebo e-mailem uvedeným ve smlouvě, je zhotovitel oprávněn účtovat skladné. To činí 12,- Kč vč. DPH za každý započatý den ode dne ukončení zakázky. V případě, že si zákazník nevyzvedne zařízení do dvou měsíců od ukončení zakázky, provede zhotovitel fyzickou likvidaci zařízení bez nároku zákazníka na náhradu škody. Zhotovitel si rovněž vyhrazuje právo takto nevyzvednutou věc prodat či jinak využít za účelem kompenzace zákazníkem neuhrazených nákladů vynaložených v souvislosti s opravou zařízení dle § 2609 Občanského zákoníku.

 

8. ZRUŠENÍ ZAKÁZKY

8.1.   Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při demontáži, diagnostice nebo výměně vadných součástek k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození těchto součástek a v těchto případech není technicky možné uvést zařízení do stavu přesně odpovídajícího stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných objektivních nebo subjektivních důvodů.

8.2.   Až do schválení ceny opravy může zákazník od smlouvy odstoupit (zrušit smlouvu) i bez jakéhokoli důvodu, avšak v takovém případě je povinen zákazník zaplatit zhotoviteli částku ve výši MCZ dle čl. 3.2. servisních podmínek.

 

9. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

9.1.   Zhotovitel poskytuje a umožňuje objednateli bezplatné zapůjčení náhradního mobilního telefonu. Mobilní telefon je zapůjčován v originální krabici včetně originálního příslušenství (nabíjecí kabel, adaptér).

9.2.   Zapůjčený mobilní telefon je zákazníkovi poskytován vždy jen po dobu opravy, ne déle, a to bez výjimek.

9.3.   Za škody vzniklé mechanickým poškozením, či používáním neoriginálního příslušenství, ale také neodblokováním jednoho z účtů (iCloud, Apple ID) plně odpovídá zákazník. V případě vzniklé škody na zapůjčeném zařízení hradí zákazník náhradu škody v plné výši.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1    Doklad o příjmu zařízení do opravy (dokument označený „Objednávka“) je nutné pečlivě uschovat, slouží jako doklad, bez kterého nebude zařízení vydáno z opravy (platí pro osobní odběry zařízení).

 

Tyto Servisní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019.